niedziela, 30 grudnia 2018

Śwęci Pańscy


Święta Agata


Święty Augustyn


 Święty Anzelm


poniedziałek, 3 grudnia 2018

Exhibition in CKiT Mrągowo.Jerzy Ruszczyński - wystawa malarstwa


W grudniu zapraszamy Państwa do zwiedzania wystawy artysty wyjątkowego, niepowtarzalnego, nie definiowanego żadną tradycją artystyczną.
Jerzy Ruszczyński to kreator swojego własnego, wybitnie osobistego stylu. To artysta o skomplikowanym umyśle i sercu pełnym egzystencjalnego bólu. Inspiracja, która dała początek jego kreacjom, wynika z potrzeby odkrywania związku między dwoma światami: wewnętrznym i zewnętrznym. Jest to przedstawienie za pomocą znanych symboli międzyludzkiej komunikacji, tak aby w następnej kolejności móc ukazać psychologiczne reakcje zachodzące w umyśle człowieka.
J.R.: Często nie zdajemy sobie sprawy, jak rzeczywistość kształtuje nasze organizmy, zmuszając nas do określonych postępowań. Poprzez sztukę możemy pokazywać zależności wynikające z obcowania z rzeczywistością w formach plastycznych. Tworzone przeze mnie obrazy są dziennikarskim zapisem tych zależności.
Obrazy J. Ruszczyńskiego odsłaniają złe nastroje artysty, udręczone zainteresowanie ludzkością i niebezpieczeństwami otaczającej rzeczywistości. To próba dialogu z odbiorcą za pomocą rozpoznawalnych znaków.
J.R.: Umieszczając w obrazie teksty, słowa, litery, cyfry wzbogacam komunikację z odbiorcą sugerując to, co w danym obrazie jest istotą rzeczy. Często w obrazie umieszczam główną postać np. siebie i postacią tą zastępuję widza, czyli „Ja” jestem jednocześnie oglądającym obraz i widzem patrzącym na obraz. Jest to być może paradoks, ale bardzo istotny, bo kiedy widz utożsami się ze mną, przeżyje obraz tak, jak gdybym przeżywał go „Ja”. Czyli sam widz występuje w obrazie jako twórca.
Przedstawiane światy są wybranymi fragmentami rzeczywistości, która odbiorcę/widza często wprawia w zakłopotanie. Zwłaszcza, że artysta nie podaje oczywistego klucza odczytywania swych dzieł. Jednak w miarę obcowania ze światem przedstawionym na płótnach artysty, wzrasta świadomość „psychologicznej głębi” kryjącej się w scenach Jerzego Ruszczyńskiego oraz znaczenia czwartego wymiaru, jakim jest czas.
J.R.: Musimy sobie uświadomić jedną podstawową rzecz: że my to nie my, że nie jesteśmy sobą dosłownie. Jesteśmy wynikiem powstania nas w tu i teraz. Mamy za sobą cały szereg wypadków, które doprowadziły nas do chwili obecnej i jesteśmy jedynie ogniwem łańcucha łączącego nas z przyszłością, jesteśmy konsekwencją przeszłych zdarzeń i nic nie mamy do powiedzenia jako my, lecz jako to, co było przed nami. Dlatego tworząc obraz rzeczywisty, w momencie wytwarzania mamy dane z przeszłości, a obrazem łączymy przyszłość.http://ckit.mragowo.pl/pl/news/info/671/jerzy-ruszczynski-wystawa-malarstwa.html?returnUrl=%3Fpage=1

środa, 3 października 2018

Apocalypse part III, I, II. The total dimension is 4.5x3 meters.

 Apocalypse I, II, III is a juxtaposition of a triptych in which the subject presents the story and the continuation of the subject of the apocalypse. And the middle  part presents the first vision of Saint. Jana on the island of Patmos, the second part below presents the vision of destruction, and the third part goes to the next stage in which the annihilation connects with the transition into a new or subsequent existence. The third part is presented on the basis of the legend of Ikar.
(the colors of the subsequent parts are slightly disappeared, the mismatch of the photos is the result of poor framing)Apocalypse I, II, III est une juxtaposition d'un triptyque dans lequel le sujet présente l'histoire et la suite du sujet de l'apocalypse. Et la partie présente la première vision de Saint. Jana sur l'île de Patmos, la deuxième partie présente la vision de la destruction et la troisième partie passe à l'étape suivante dans laquelle l'annihilation est liée à la transition vers une existence nouvelle ou ultérieure. La troisième partie est présentée sur la base de la légende d'Ikar.
(les couleurs des parties suivantes sont légèrement disparues, le décalage des photos est le résultat d'un mauvais cadrage)


 Апокалипсис I, II, III является сопоставлением триптиха, в котором предмет представляет историю и продолжение предмета апокалипсиса. И часть представляет первое видение святого. Яна на острове Патмос, вторая часть представляет видение разрушения, а третья часть переходит к следующему этапу, в котором аннигиляция связана с переходом в новое или последующее существование. Третья часть представлена на основе легенды Икара.
(цвета последующих частей немного исчезли, несоответствие фотографий является результатом плохого обрамления)


 Apokalypse I, II, III ist eine Gegenüberstellung eines Triptychons, in dem das Subjekt die Geschichte und die Fortsetzung des Themas der Apokalypse darstellt. Und der Teil präsentiert die erste Vision des Heiligen. Jana auf der Insel Patmos, der zweite Teil stellt die Vision der Zerstörung dar, und der dritte Teil geht auf die nächste Stufe, in der die Vernichtung mit dem Übergang in eine neue oder nachfolgende Existenz verbunden ist. Der dritte Teil wird auf der Grundlage der Legende von Ikar präsentiert.
(Die Farben der nachfolgenden Teile sind leicht verschwunden, die Nichtübereinstimmung der Fotos ist das Ergebnis schlechter Rahmen)


 Apokalipsa I, II, III jest zestawieniem tryptyku w którym podjęty temat przedstawia historię i kontynuację tematu apokalipsy. I część przedstawia widzenie pierwsze św. Jana na wyspie Patmos, część druga przedstawia wizję zagłady, a część trzecia przejście do kolejnego etapu w którym unicestwienie łączy się z przejściem w nowe lub kolejne  istnienie. Część trzecia przedstawiona jest na bazie legendy o Ikarze.
(kolorystyka kolejnych części jest nieco znikształcona, niedopasowanie zdjęć jest wynikiem złego skadrowania)

środa, 3 stycznia 2018

Some new paintings


Tomato watering in the garden


The story of Tobias


 Theory of investigation of events


 Passage through the room Z.


Athletics competition on tv

poniedziałek, 13 lutego 2017

New Paintings.Color is an integral component of reality. Image was formed on the basis of the former events.Arbitrator.B, where are you?


Sweep garage


czwartek, 31 marca 2016

EXHIBITION 2016

INTERNATIONAL EXHIBITION AEAF 2016

 SALON-2016
Chairman: Bernard Lerique
Tel: 06 71 40 99 70
mail: berleri@dartybox.com


event Details

Start: April 1, 2016 at 14:00
End: April 3, 2016 at 19:00
Location: Gallery Nesle 8 rue Nesle, Paris 6

http://www.aeaf.fr/


Hanged dog 2010

poniedziałek, 15 lutego 2016

Discovering oneself in relation to reality 2016.Torso, central part of the picture the lower limbs expressed in a horizontal position seen from above at night during leg disease.
Drawing from the cycle of reinventing itself in the relationship with reality.

Торс, центральная часть изображения нижних конечностей, выраженной в горизонтальном положении при взгляде сверху ночью во заболевания ног.
Рисунок из цикла изобретать себя в отношениях с реальностью.

 Torse, partie centrale de l'image des membres inférieurs ont exprimé dans une position horizontale en vue de dessus la nuit pendant la maladie de la jambe.
Puisant dans le cycle de se réinventer dans la relation avec la réalité.

 Oberkörper , zentralen Teil des Bildes die unteren Gliedmaßen in einer waagerechten Position zum Ausdruck von oben in der Nacht während Bein Krankheit gesehen.
Zeichnung aus dem Kreislauf der sich mit der Realität in der Beziehung neu zu erfinden.

Acrylic, cardboard, 35x23,5 cm. 2016.

The transformation of the physical events (Visible) in the mental. Psychoanalytic reality.
La transformation des événements physiques (visibles) dans le mental. La réalité psychanalytique.

 Die Transformation der physischen Ereignissen (sichtbar) in die geistige. Psychoanalytische Realität.

  Преобразование физических событий (видимый) в психического. Психоаналитическая реальность.

Transformation of mental phenomena in plastic character, gray carton black ballpen.


sobota, 30 stycznia 2016

Tima machine 2016 100X70 cm.


Stimulating the mind is to combine the two dimensions of time, past time coming, what was with what is. The calibration was based on the juxtaposition of artistic forms of the past and the future, randomly selected using intuition.

Apocalypse Part 2, fragments of mirror image.


The emergence of reality 100x70 cm. 2016The same drawing in mirror image.
poniedziałek, 30 listopada 2015

Przemijanie

Zapisem czasu, przemijania jest wyodrębnienie z umysłu form plastycznych będących wynikiem przemijania naszego kierowanego poprzez rzeczywistość w której istniejemy jako nierozerwalna część tej rzeczywistości.


Record time, the passage is to extract from the mind of artistic forms that result from the passing of our guided by the reality in which we exist as an inseparable part of this reality.


Nehmen Sie Zeit, ist der Durchgang, um aus dem Geist der künstlerischen Formen, die aus der Weitergabe der von der Realität, in der wir uns als ein untrennbarer Teil dieser Realität existieren geführte führen zu extrahieren.

Un temps record, le passage est d'extraire de l'esprit des formes artistiques qui résultent de l'adoption de notre guidé par la réalité dans laquelle nous existons comme une partie inséparable de cette réalité.

Время записи, прохождение, чтобы извлечь из виду художественных форм, что в результате принятия нашей руководствуясь реальности, в которой мы существуем, как неотъемлемая часть этой реальности.czwartek, 26 listopada 2015

Time machine.Stimulation of the mind is to combine the two dimensions of time, past time coming, what was with what is. The calibration was based on the juxtaposition of artistic forms of the past and the future, randomly selected using intuition.

Stimulation de l'esprit est de combiner les deux dimensions du temps, le temps passé à venir, ce qui était avec ce qui est. L'étalonnage est basée sur la juxtaposition de formes artistiques du passé et de l'avenir, choisi au hasard en utilisant l'intuition.

 Stimulation des Geistes ist, um die beiden Dimensionen der Zeit, Vergangenheit auf sich warten, was mit dem, was war, zu kombinieren. Die Kalibrierung wurde auf der Gegenüberstellung von künstlerischen Formen der Vergangenheit und der Zukunft basiert, zufällig ausgewählten mit Intuition.

 Стимуляция виду, чтобы объединить два измерения времени, в прошлый раз идет, то, что было с тем, что есть. Калибровка была основана на сопоставлении художественных форм прошлого и будущего, случайно выбранных с помощью интуиции.