niedziela, 4 sierpnia 2019

Abstrakcja intuicyjna, 2019, 17:25, 38×28,5 cm., karton kredowy, technika własna.


Droga przez rzeczywistość 9, 2015/19, papier kredowy, technika własna, 42×30 cm.


Komórka prokariotyczna, 65×50 cm. technika mieszana, karton barwiony, 02.07.2019 r.


Komórka sinicy, 65×50 cm. technika mieszana, karton barwiony, 02.07.2019 r.


Przebiegi aformalne

 

 

Działanie przyszłe, 26,4×17,5 cm. długopis, karton, 2019 r.


Fragmenty rzeczywistości, technika własna, akwarela, karton, 29×20 cm. 16.06.2019 r.


Przemiana intuicyjno formalna, 2019, 38×28,5 cm. technika własna, karton kredowy, g. 17:30.


Destrukcja 2019, 64,5x 50 cm. technika mieszana, karton barwiony.


sobota, 25 maja 2019

A man cutting a tree 2019, oil on canvas, 61x45 cm.


Integracja, przestrzeń otwarta, 2019, olej, płótno, 70x70 cm.

Rzeczywisość dualistyczna rozproszona 2019, olej, karton, 65x50 cm.


Obraz wykonano na podstawie autentycznego zdarzenia zaistniałego w rzeczywistości. W zdarzeniu uczestniczą dwie formy plastyczne jako organizmy umieszczone w rzeczywistości otwartej, rozproszonej. Dualizm rzeczywistości podyktowany jest dwoma formami organicznymi, z których każda forma w inny sposób integruje się z otoczeniem, przez co każde oddziaływanie jest inne i co za tym idzie inne są formy plastyczne (część dolna obrazu 1 forma, część górna 2 forma)
Otoczenie form organicznych zgodne jest z oddziaływaniem rzeczywistym poszczególnych elementów rzeczywistości na narząd wzrokowy.

The painting was made on the basis of an actual event that occurred in reality. Two plastic forms participate in the event as organisms placed in the open, dispersed reality. The dualism of reality is dictated by two organic forms, each form in a different way integrating with the environment, by which each interaction is different and thus the other are plastic forms (lower part of image 1 form, upper part 2 form)
The environment of organic forms is consistent with the real impact of individual elements of reality on the visual organ.

La peinture a été réalisée à partir d'un événement réel survenu dans la réalité. Deux formes plastiques participent à l'événement en tant qu'organismes placés dans une réalité ouverte et dispersée. Le dualisme de la réalité est dicté par deux formes organiques, chacune de manière différente, s’intégrant à l’environnement, par laquelle chaque interaction est différente.
L'environnement des formes organiques est cohérent avec l'impact réel de chaque élément de la réalité sur l'organe visuel.


 Das Gemälde wurde auf der Grundlage eines tatsächlichen Ereignisses angefertigt, das in der Realität stattfand. Zwei plastische Formen nehmen an dem Ereignis teil, indem Organismen in die offene, zerstreute Realität gebracht werden. Der Dualismus der Realität wird durch zwei organische Formen bestimmt, die sich auf unterschiedliche Weise in die Umwelt integrieren, wobei jede Interaktion anders ist und somit die anderen plastische Formen sind (Form des unteren Teils von Bild 1, Form des oberen Teils 2).
Die Umgebung organischer Formen entspricht der tatsächlichen Auswirkung einzelner Elemente der Realität auf das visuelle Organ.


 Картина выполнена на основе фактического события, которое произошло на самом деле. В этом событии участвуют две пластические формы как организмы, помещенные в открытую, рассеянную реальность. Дуализм реальности продиктован двумя органическими формами, каждая из которых по-своему интегрируется с окружающей средой, в которой каждое взаимодействие отличается и, следовательно, другие являются пластичными формами (нижняя часть формы изображения 1, верхняя часть формы 2)
Среда органических форм соответствует реальному воздействию отдельных элементов реальности на зрительный орган.


niedziela, 12 maja 2019

Rozdwojenie 2016/19, ojej, karton, 50x30 cm.


O realizmie, obiektywizmie i uniwersalizmie w sztuce.

Realizm.
Nastawienie realistyczne można by scharakteryzować jako uznanie poza swoim “JA” otaczającej nas rzeczywistości. Wszechstronne jej poznanie można urzeczywistniać w formy plastyczne. Obrazowanie form, zestawianie ze sobą, analizowanie i zgłębianie pozwala nam zoriętować się w jaki sposób umysł działa, które formy rzeczywistości działają na nas, dlaczego te, a nie inne oraz w jaki sposób są przekształcane. Operowanie tego rodzaju twórczością wydaje się bardziej odpowiednim sposobem poznania rzeczywistości niż słowo, chociażby dlatego, że patrząc na otaczającą nas realność nie widzimy słów i znaczeń lecz obrazy, kształty, bryły, kolory, postacie etc.
Obiektywizm.
Łączy się ściśle z realizmem. To ta głęboko wyryta zasada i przeświadczenie, że w zdobywaniu poznawczym rzeczywistości “JA” jestem od niej zależny i muszę ją z trudem zdobywać, że nie jestem miarą i ośrodkiem świata. Zależność ta i zdobywanie poznawcze rzeczywistości, trud z tym związany wynika z szukania klucza, który pozwoliłby na konstrukcję teorii obrazowania rzeczywistości za pomocą form plastycznych. Wydaje się, że jest to możliwe. Należy jednak pamiętać, że działanie umysłu nie jest stałe lecz zmienne. Obrazy rzeczywistości w sposób ciągły przesuwają się przed nami w sposób ciągły, a zatrzymane obrazują poszczególne etapy działań, pozwalają cofnąć się w czasie i możemy zestawiając je ze sobą dokonać analizy psychoanalitycznej poszczególnych zatrzymań.
Uniwersalizm.
Uniwersalizm intelektu objawia się tym, że umysł celowo nie eliminuje ze swojej świadomości, ze swojego pola obserwacji i badań żadnego odłamu tej rzeczywistości, która jest mu dana; stara się jednym słowem uwzględnić wszystkie dane i nie przymykać oczu na żadne dziedziny. Oznacza to że świadomość jest podstawą, którą należy się kierować podczas tworzenia obrazu. Jeżeli te cechy uzupełnimy poczuciem głębokiej odpowiedzialności intelektu możemy być pewni, że intelekt ten dojdzie do prawdy.
np. Stefana Swieżawskiego.

 Realism.

Realistic attitudes could be characterized as recognition beyond the "I" of reality that surrounds us. Comprehensive knowledge of it can be realized in art forms. Imaging forms, comparing with each other, analyzing and exploring allows us to break down in what way the mind works, which forms of reality act on us, why these and not others, and how they are transformed. The operation of this kind of creativity seems to be a more appropriate way of knowing reality than a word, if only because looking at the reality that surrounds us, we do not see words and meanings, but pictures, shapes, solids, colors, figures etc.

Objectivism.

It is closely connected with realism. It is this deeply etched principle and the conviction that in acquiring the cognitive reality of "I" I depend on it and I must find it hard to find that I am not a measure and center of the world. This dependence and cognitive acquisition of reality, the effort involved in it arises from searching for a key that would allow the construction of the theory of reality imaging using artistic forms. It seems that it is possible. However, it should be remembered that the action of the mind is not permanent but variable. The images of reality are continuously moving ahead of us, and the stopped ones depict the various stages of action, allow us to go back in time and, by juxtaposing them, make a psychoanalytic analysis of individual detentions.

Universalism.

The universalism of the intellect is manifested in the fact that the mind intentionally does not eliminate from its consciousness, from its field of observation and research, no fragment of this reality which is given to it; he tries to take all the data in one word and not close his eyes to any areas. This means that consciousness is the basis that should be guided during the creation of the image. If we supplement these features with a sense of deep responsibility of the intellect, we can be sure that this intellect will come to the truth.

for example, Stefan Swieżawski. Réalisme.

Les attitudes réalistes pourraient être caractérisées comme une reconnaissance au-delà du "moi" de la réalité qui nous entoure. Une connaissance approfondie de celui-ci peut être réalisée dans des formes d'art. Imager les formes, comparer, analyser et explorer nous permet de décomposer le fonctionnement de l'esprit, les formes de la réalité qui agissent sur nous, pourquoi celles-ci et non les autres et comment elles se transforment. Le fonctionnement de ce type de créativité semble être un moyen plus approprié de connaître la réalité qu'un mot, ne serait-ce que parce que, en regardant la réalité qui nous entoure, nous ne voyons pas les mots et les significations, mais des images, des formes, des solides, des couleurs, des figures, etc.

Objectivité.

Il est étroitement lié au réalisme. C’est ce principe profondément ancré et la conviction qu’en acquérant la réalité cognitive du "je", je compte sur elle et que je dois avoir du mal à constater que je ne suis pas une mesure ni un centre du monde. Cette dépendance et cette acquisition cognitive de la réalité, l’effort qu’elle implique découlent de la recherche d’une clé qui permettrait de construire la théorie de la réalité en utilisant des formes artistiques. Il semble que c'est possible. Cependant, il convient de rappeler que l'action de l'esprit n'est pas permanente, mais variable. Les images de la réalité avancent continuellement devant nous et les images arrêtées décrivent les différentes étapes de l’action, nous permettent de remonter dans le temps et, en les juxtaposant, de faire une analyse psychanalytique des détentions individuelles.

Universalisme.

L'universalisme de l'intellect se manifeste par le fait que l'esprit n'élimine pas intentionnellement de sa conscience, de son champ d'observation et de recherche, aucun fragment de cette réalité qui lui est donnée; il essaie de prendre toutes les données en un mot et de ne pas fermer les yeux sur aucune zone. Cela signifie que la conscience est la base qui devrait être guidée lors de la création de l'image. Si nous complétons ces caractéristiques par un sens de responsabilité profonde de l'intellect, nous pouvons être sûrs que cet intellect parviendra à la vérité.

par exemple, Stefan Swieżawski.
 Realismus.

Realistische Einstellungen könnten als Anerkennung jenseits des "Ichs" der Realität charakterisiert werden, das uns umgibt. Umfassendes Wissen darüber kann in Kunstformen verwirklicht werden. Formen abbilden, miteinander vergleichen, analysieren und erforschen ermöglicht es uns, aufzuschlüsseln, wie der Verstand funktioniert, welche Formen der Realität auf uns wirken, warum diese und nicht andere und wie sie transformiert werden. Der Einsatz dieser Art von Kreativität scheint ein geeigneterer Weg zu sein, um die Realität zu erkennen als ein Wort. Wenn wir nur die Realität betrachten, die uns umgibt, sehen wir keine Worte und Bedeutungen, sondern Bilder, Formen, Körper, Farben, Figuren usw.

Sachlichkeit.

Es ist eng mit dem Realismus verbunden. Es ist dieses tief verwurzelte Prinzip und die Überzeugung, dass ich bei der Erlangung der kognitiven Realität von "Ich" darauf angewiesen bin und es mir schwer fallen muss, zu erkennen, dass ich kein Maß und Mittelpunkt der Welt bin. Aus dieser Abhängigkeit und kognitiven Erfassung der Realität resultiert der damit verbundene Aufwand aus der Suche nach einem Schlüssel, der die Konstruktion der Theorie der Realitätsabbildung unter Verwendung künstlerischer Formen ermöglicht. Es scheint, dass es möglich ist. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Handlung des Geistes nicht permanent, sondern variabel ist. Die Bilder der Realität bewegen sich ununterbrochen vor uns, und die angehaltenen zeigen die verschiedenen Handlungsstadien, ermöglichen es uns, in die Vergangenheit zu reisen und durch Gegenüberstellung eine psychoanalytische Analyse der einzelnen Inhaftierungen vorzunehmen.

Universalismus.

Der Universalismus des Intellekts manifestiert sich in der Tatsache, dass der Verstand absichtlich kein Fragment dieser ihm gegebenen Realität aus seinem Bewusstsein, aus seinem Beobachtungs- und Forschungsfeld eliminiert; er versucht, alle daten in einem wort zu erfassen und die augen vor keinem bereich zu verschließen. Dies bedeutet, dass Bewusstsein die Grundlage ist, die bei der Erstellung des Bildes geleitet werden sollte. Wenn wir diese Merkmale mit einem Gefühl tiefer Verantwortung des Intellekts ergänzen, können wir sicher sein, dass dieser Intellekt zur Wahrheit kommt.

Zum Beispiel Stefan Swieżawski.
 Реализм.

Реалистичные отношения можно охарактеризовать как признание за пределами «Я» реальности, которая нас окружает. Всестороннее знание этого может быть реализовано в художественных формах. Формы воображения, сравнение друг с другом, анализ и исследование позволяют нам понять, как работает ум, какие формы реальности действуют на нас, почему эти, а не другие, и как они преобразуются. Работа такого рода творчества кажется более подходящим способом познания реальности, чем слова, хотя бы потому, что, глядя на окружающую нас реальность, мы видим не слова и значения, а картины, формы, тела, цвета, фигуры и т. Д.

Объективность.

Это тесно связано с реализмом. Именно этот глубоко запечатленный принцип и убежденность в том, что, приобретая познавательную реальность «Я», я зависим от нее, и мне трудно найти, что я не мера и центр мира. Эта зависимость и познавательное восприятие реальности, приложенные к ней усилия возникают в результате поиска ключа, который позволил бы построить теорию отображения реальности с использованием художественных форм. Кажется, что это возможно. Однако следует помнить, что действие ума не является постоянным, а переменным. Образы реальности постоянно движутся впереди нас, а остановленные изображают различные этапы действия, позволяют нам вернуться назад во времени и, сопоставляя их, проводят психоаналитический анализ индивидуальных задержаний.

Универсализм.

Универсализм интеллекта проявляется в том факте, что разум намеренно не устраняет из своего сознания, из его поля наблюдения и исследования ни один фрагмент этой реальности, который ему дан; он пытается взять все данные одним словом и не закрывать глаза ни на какие области. Это означает, что сознание является основой, которой следует руководствоваться при создании образа. Если мы дополним эти черты чувством глубокой ответственности интеллекта, мы можем быть уверены, что этот интеллект придет к истине.

например, Стефан Свежавский.

wtorek, 23 kwietnia 2019

Exhibtion in Montolieu 2019.

Exhibition in La Coopérative-Musée Cérès Franco in Montolieu, 🇫🇷 France has started!
I'm presenting my 3 paintings at this exhibition.
www.jerzyruszczynski.com
wtorek, 29 stycznia 2019

Po wystawie w Mrągowie.

https://jerzyruszczynski.com/
Dążenie do odkrywania związku pomiędzy tym co robimy, a rzeczywistością nas ogarniającą jest fundamentalnym zagadnieniem mającym swój początek w pytaniu:
jak działa nasz umysł, po co i dlaczego?
Te pytania przedstawiane w formie graficznej mają dać nam odpowiedź na zagadnienia związane z egzystencją tu i teraz. To co będzie potem, a zarazem to co było przed nami zapisujemy tu i teraz poprzez zapis reakcji przyczynowo skutkowych, które jak sądzę łączą nas przeszłych i przyszłych. Czynię to z nadzieją pogłębienia wiedzy o naszym umyśle. Większość eksperymentów możemy przeprowadzać na swoim umyśle poprzez wytwarzanie form graficznych w obrazach rzeczywistych, w których poszczególne formy koegzystując ze sobą przedstawiają działanie reakcyjne, to znaczy takie jakie zachodzą w umyśle podczas realizacji obrazów rzeczywistych.
Obrazy rzeczywiste są fragmentami rzeczywistości zaczerpniętej z umysłu oraz otaczającej nas przestrzeni.
Przestrzeń zewnętrzna w połączeniu z naszym umysłem daje nam obraz działanie zespolonego, a w wyniku tego działania powstaje obraz graficzny.
Ostatecznie dramatyczność takiego działania polega na ograniczeniu nas poprzez nasze nieuchronne związanie z tym co było przed nami i tym co nastąpi po nas. To upiorne związanie jest o tyle bardziej niepokojące, że nie jesteśmy w stanie poprzez byt uwolnić się z tego związku nas z rzeczywistością jak i nie jesteśmy w stanie oddzielić nas od tego co było przed nami i tego co będzie po.
Pocieszającym faktem w naszej egzystencji jest możliwość poprzez siebie poznawania, odkrywania i badania przeogromnych zasobów danych nam przez rzeczywistość.
Pamiętać należy o motto wystawy:
„ Musimy sobie uświadomić jedną podstawową rzecz, że my to nie my, że nie jesteśmy dosłownie sobą. Jesteśmy wynikiem powstawania nas w tu i teraz. Mamy za sobą cały szereg wypadków, które doprowadziły nas do chwili obecnej i jesteśmy jedynie ogniwem łańcucha łączącego nas z przyszłością...”


 After exhibition in Mragowo

The desire to discover the connection between what we do and the reality that engulfs us is a fundamental issue that has its beginning in the question:
how does our mind work, for what and why?
These questions presented in graphic form are to give us an answer to issues related to existence here and now. What will happen next, and also what was before us, we write here and now through a record of cause and effect reactions which, I think, connect us past and future. I do so with the hope of deepening the knowledge about our mind. Most of the experiments can be carried out on your mind by producing graphic forms in real images, in which individual forms coexisting with each other represent a reactionary action, that is, such as occur in the mind during the implementation of real images.
Real images are fragments of reality taken from the mind and the space around us.
The external space in connection with our mind gives us the image of a complex action, and as a result of this action a graphic image is created.
Ultimately, the drama of such action consists in limiting us through our inevitable connection with what was before us and what will happen to us. This ghoulish binding is all the more disturbing because we are unable to free ourselves from this relationship with reality and we are not able to separate us from what was before us and what will be after.
The comforting fact in our existence is the ability to learn, explore and study the enormous resources given to us by reality.
Remember about the motto recorded after the exhibition:
"We have to realize one basic thing that we are not us, that we are not literally ourselves. We are the result of creating us in here and now. We have behind us a whole range of accidents that have led us to the present moment and we are only a link in the chain linking us with the future ... "Après l'exposition à Mragowo

Le désir de découvrir le lien entre ce que nous faisons et la réalité qui nous engloutit est une question fondamentale qui a son origine dans la question:
comment fonctionne notre esprit, pourquoi et pourquoi?
Ces questions présentées sous forme graphique doivent nous donner une réponse aux problèmes liés à l'existence ici et maintenant. Ce qui va se passer ensuite, et aussi ce qui était devant nous, nous écrivons ici et maintenant à travers un compte rendu de réactions de cause à effet qui, je pense, nous connectent le passé et le futur. Je le fais dans l’espoir d’approfondir nos connaissances sur notre esprit. La plupart des expériences peuvent être effectuées sur votre esprit en produisant des formes graphiques en images réelles, dans lesquelles des formes individuelles coexistantes représentent une action réactionnaire, c'est-à-dire telle que se produit dans l'esprit lors de la mise en oeuvre d'images réelles.
Les images réelles sont des fragments de réalité tirés de l'esprit et de l'espace qui nous entoure.
L'espace extérieur en relation avec notre esprit nous donne l'image d'une action complexe, et à la suite de cette action, une image graphique est créée.
En fin de compte, le drame de telles actions consiste à nous limiter par notre lien inévitable avec ce qui était devant nous et ce qui va nous arriver. Cette liaison macabre est d’autant plus inquiétante que nous ne pouvons nous libérer de ce rapport à la réalité et que nous ne sommes pas en mesure de nous séparer de ce qui était devant nous et de ce qui sera après.
Le fait réconfortant de notre existence est notre capacité à apprendre, à explorer et à étudier les énormes ressources que la réalité nous a données.
Rappelez-vous de la devise enregistrée après l'exposition:
"Nous devons réaliser une chose fondamentale: nous ne sommes pas nous-mêmes, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous sommes le résultat de nous créer ici et maintenant. Nous avons derrière nous toute une série d'accidents qui nous ont menés au moment présent et nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne qui nous relie au futur ... "

 https://jerzyruszczynski.com/

czwartek, 10 stycznia 2019

niedziela, 30 grudnia 2018